คำเตือน: การดำเนินงานจาวาสคริปต์ถูกปิดใช้งานในเบราว์เซอร์ของคุณ คุณอาจจะไม่สามารถที่จะตอบคำถามทุกข้อในแบบสอบถามครั้งนี้ กรุณาตรวจสอบค่าเบราว์เซอร์ของคุณ

แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของสำนักงาน ก.พ.

แบบสำรวจนี้ จัดทำขึ้นเพื่อสำรวจความพึงพอใจและรับฟังความคิดเห็นของผู้รับบริการของสำนักงาน ก.พ.
ทั้งนี้ ขอความร่วมมือให้ท่านตอบแบบสำรวจนี้ตามความเป็นจริง เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการของสำนักงาน ก.พ. ต่อไป