คำเตือน: การดำเนินงานจาวาสคริปต์ถูกปิดใช้งานในเบราว์เซอร์ของคุณ คุณอาจจะไม่สามารถที่จะตอบคำถามทุกข้อในแบบสอบถามครั้งนี้ กรุณาตรวจสอบค่าเบราว์เซอร์ของคุณ

แบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ (สำหรับประชาชน)

 

 

คำชี้แจง

 

          แบบสำรวจนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับประสิทธิภาพ และคุณภาพในการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาแนวทางการปฏิบัติราชการ ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ และสามารถตอบสนองต่อความคาดหวังของ ประชาชนได้อย่างเหมาะสมต่อไป
 

          สำนักงาน ก.พ. ขอความกรุณาท่านให้ข้อมูลและความคิดเห็นตามความเป็นจริง โดยท่านสามารถตอบแบบสำรวจได้มากกว่า 1 ครั้ง ตามจำนวนส่วนราชการที่ท่านรับบริการ
 

          สำนักงาน ก.พ. ขอขอบคุณที่ท่านกรุณาสละเวลาให้ข้อมูลมา ณ โอกาสนี้

 

ขยายระยะเวลาการตอบแบบสำรวจ
จนถึงวันที่ 9 มิถุนายน 2566